Производители

 

 

 

 

Пряк път до:

                    - ОБЩИ УСЛОВИЯ

                    - ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

                    - ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

   ДЕФИНИЦИИ

1.При прилагане и тълкуване на разпоредбите на настоящите общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще имат значение, както следва:

1.1   Shop24- Интернет магазин , собственост на „Гарант-строй“ ООД, дружество, предлагащо на пазара хранителни стоки, стоки за бита и съпътстващи стоки, което поддържа и притежава авторските права върху сайта shop24.bg;

1.2   Сайт – Интернет сайт, който е достъпен на адрес http://www.shop24.bg;

1.3   Потребител - всяко лице, което директно – чрез въвеждане на адреса или чрез избор на препратка от друг сайт, е осъществило доброволен достъп до Сайта и/или е използвало предлаганите от него информация и/или услуги;

1.4   Продукт – предлагани със средствата на Сайта стоки, в количество и качество, съгласно посоченото в Сайта;

1.5   Съдържание - информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, фотоси, звук или всякакви други материали, публикувани и/или съставляващи част от оформлението на сайта;

1.6   Услуга – предоставяната посредством Сайта възможност за поръчване и доставка на предлаганите чрез него продукти, както и за публикуване на мнения, въпроси и др. във връзка с него.

1.7   Заявка/поръчка - списък от продукти, които Потребителят е избрал с цел закупуване с доставка до определен от него адрес и време.              

 

    ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 Доколкото част от предлаганите от сайта услуги съставляват сключване на договор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48 и сл. от ЗЗП, Shop24 предоставя на потребителите на сайта следната информация:

 2.1   Доставчик по договорите за продажба от разстояние е „Гарант-строй“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 817075225, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул. „Н.Петков“ № 45 и офис за работа с клиенти с адрес:гр.Севлиево, ул. „Н.Петков“ № 451;

2.2   "Гарант-строй" ООД е вписано в регистъра на администратори на лични данни с номер 68229;

2.3   Основните характеристики на предлаганите на сайта продукти се съдържат в описанието на всеки конкретен продукт, както и в информационната част на сайта;

2.4   Цената на всеки представен на сайта продукт е крайна и включва всички данъци и такси;

2.5   Стойността на доставката е предмет на допълнително уточнение за всеки конкретен случай;

2.6   Стойността на комуникационните услуги за връзка с офисите на Shop24 не се изчислява по начин, различен от посочения в тарифния план съответния абонат;

2.7   Изпращането на поръчка за доставка на продукти, начина и сроковете за доставка, както и начина на заплащане са посочени в раздел IV на настоящите общи условия.

2.8   Потребители, сключили договор за продажба от разстояние имат право да се откажат от него в срок от 14 работни дни от получаване на продукта. Правото по предходното изречение може да се упражни в случай, че потребителят не е използвал продукта и целостта на опаковката му не е увредена, като същата е запазила търговския си вид (всички етикети, стикери и др. са налични на местата, на които са поставени от производителя или доставчика). Правото по настоящата точка може да бъде упражнено единствено по отношение на предлаганите от сайта продукти, изключени от кръга на продуктите по чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. При упражняване на правото по тази точка, потребителят следва да представи стоката в офиса на Shop24 за работа с клиенти, намиращ се на адреса, посочен в т. 2.1

2.9   С приемане на настоящите общи условия, потребителят декларира, че се е запознал своевременно с посочената по-горе информация и всяко подаване на поръчка посредством сайта и/или подписване на документи при доставката на поръчаните продукти удостоверява своевременното му запознаване с тази информация и следва да се счита за дадено от негова страна съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

 

 

     НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 3.1   Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg ;  Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

3.2   Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

   УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 4.1   Потребителят се задължава да използва информацията и услугите, предоставени посредством сайта, добросъвестно и единствено съобразно с тяхното предназначение.

4.2   При ползване на услугите потребителят е длъжен:

4.2.1.      да попълва и подава коректна информация за себе си и за начините за връзка с него;

4.2.2.      да подава заявки/поръчки за доставка единствено, когато има интерес от закупуване на продукта;

4.2.3.      да избягва изпращане на дублиращи се заявки в кратък интервал от време;

4.2.4.      да използва услугите само лично, от свое име, без да се представя за друго лице;

4.2.5.      при попълване на полетата за мнения и коментари, да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трето лице или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

4.2.6.      да не използва възможностите за публикуване на коментари за изпращането на хиперлинкове към други сайтове и/или рекламно съдържание (лога, адреси, послания и др.);да не препраща получени от сайта съобщения с променени хедъри или други елементи и да не манипулира по друг начин идентификационните средства с цел, при публикуване на мнението си да завоалира произхода и/или вида на публикуваното съдържание;

4.2.7.      да не публикува съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

4.2.8.      да не публикува съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на което и да е трето лице или организация;

4.2.9.      да не изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или друг компютърен код, файлове и/или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

4.2.10.   да не изследва, проучва и т.н. защитата на сайта, неговата уязвимост, уязвимостта на системата, сървъра или мрежата, без разрешение; да не нарушава сигурността на сайта; да не осъществява достъп до кода на сайта, до базата данни и/или др., както и достъп на ниско системно ниво до софтуера и/или хардуера, посредством който сайта функционира;

4.2.11.   да не осъществяват достъп до информация, подадена от друг потребител, предназначена за доставянето на поръчани от него продукти; както и да не променя съдържанието на публикувана или изпратена от друг потребител информация;

4.2.12.   да не осъществява действия, водещи или създаващи възможност за натоварване на хардуерно оборудване и/или инфраструктура, от която се ползва Сайта;

4.2.13.   да не извършва действия, създаващи опасност от нарушаване на възможността за пълноценно използване на сайта и предоставяните от него услуги от другите потребители;

4.2.14.   да не преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг потребител, публикувал мнение в сайта;

4.2.15.   Потребителят се задължава своевременно да уведомява Shop24 за всяко действие на друг потребител или трето лице, което му причинява неудобство или не е съобразено с добросъвестното използване на сайта, с услугите, които той предоставя, или с предлаганите чрез него продукти.

 

    ПОРЪЧКА,  ДОСТАВКА,  ПЛАЩАНЕ  И РЕКЛАМАЦИИ

 5.1   Подаването на поръчки за доставка на стоки се извършва след първоначална регистрация, при която потребителят попълва информация, необходима за изпълнение на поръчката. Регистрацията е еднократна, потребителят получава потребителско име, съвпадащо с регистрирания е-мейл.

5.2   Регистриран потребител може да бъде само лице, навършило 18 години.

5.3   Коректността за попълнената от потребителя информация се носи от него, като при некоректна информация и/или при информация, за която има основателно съмнение, че е невярна, Shop24 има право едностранно да откаже регистрацията на потребителя.

5.4   След избора на продукт/и и окончателно потвърждение на поръчката, тя постъпва в информационната система на Shop24 за обработка. Shop24 има право, преди да започне обработка на поръчката, да провери достоверността на подадената от потребителя информация, чрез обаждане на посочените от него контакти за връзка. В случай, че на посочените контакти потребителят не може да бъде открит в рамките на 18 часа  от подаване на поръчката, Shop24 има право едностранно да я отмени.

5.5   След успешна проверка на въведените от потребителя данни, Shop24 изпраща на потребителя потвърждаващ е-мейл за извършена регистрация, а при следващи поръчки е-мейл с приета за изпълнение заявка.

6.1   Поръчки през сайта се приемат денонощно, в работните дни на сайта можете да се свържeте с дежурен оператор от 09.00 до 19.00 часа   по:  телефон-  0894 24 24 72,  skype-  shop24.bg ,  Viber: +359 894 24 24 72

6.2   Поръчки  за територията на гр.София се изпълняват  от 10.00 до 19.00 часа в дните от понеделник до петък. Събота и неделя са почивни дни.

6.3   Поръчките се изпълняват до 24 часа от получаването им или в определен от потребителя и потвърден от доставчика час за доставка (до 30 мин. след посочения начален час на доставка).

6.4   Поръчките се изпълняват на  следващия след получаването им ден или в първия работен ден (актуална информация за работните и почивни дни ще намерите на сайта).

6.5   Минимална поръчка - 40 лева (без стойността  на доставката).

6.6   Доставка  на  поръчки е 4.80лева.

6.7   При плащане в брой и с ваучери, ако адресът за получаване на поръчката  се различава от адреса за плащане, се начислява допълнителна такса от 4.00 лева (посещение на два адреса).В случай, че потребителят не бъде намерен на посочения от него адрес, се счита че доставката е извършена в срок и за повторно посещение се дължи допълнителна такса от 4.00 лева.

7.1   Заплащането на поръчката и доставката става по един от следните начини:

–       В брой при получаване на поръчката;

–       Онлайн разплащане:

-        чрез разплащателната система на PAY PAL в момента на поръчването;

-        чрез разплащателната система на MyPos в момента на поръчването;

-        чрез разплащателната система на ePay.bg в момента  на поръчването;

–       Банков превод – чрез банков превод  след оформяне на поръчката.

–       Плащане с ваучери за храна(само за доставки в София), издадени от партньорите ни, комбинирано при  необходимост с другите видове разплащания.

7.2   Поръчки за населени места извън София се изпълняват чрез външни куриерски фирми по избор на купувача. Цената за техните  услуги  се заплаща директно на куриера и зависи от тежестта и стойността на заявката.

7.3   Поръчки се изпълняват само в официални работни дни.

7.4   Поръчка, направена до 12.00ч., се изпълнява в деня на получаването.

7.5   Поръчка, направена  след  12.00ч., се изпълнява на следващия официален работен ден.

7.6   В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват изпълнението на доставката в договореното време, Shop24 си запазва правото да измени часа и/или датата на доставката, при което ще информира потребителя за забавянето.

7.7   При получаване на продуктите, потребителят е длъжен да прегледа опаковката и съдържанието й. В случай, че при прегледа бъдат констатирани липси, недостатъци или несъответствия, Shop24 се ангажира да подмени получения продукт или да възстанови заплатената от потребителя цена.

7.8   В случай, че доставената стока е с нарушен външен вид, потребителят следва да изиска съставянето на протокол, установяващ това обстоятелство, след което същия да бъде предоставен на Shop24.

7.9  Shop24 не събира информация за дебитни/кредитни карти. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват посредством системите за разплащания на MyPos, Pay Pal и e-Pay, без до служителите на Shop24 да достига информацията от вашата кредитна карта.

 

   УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 8.1   Упражняване право на отказ се извършва чрез Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

8.2   По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

8.3   14-дневният срок започва да тече:

–       от датата на сключване на договора – при договор за услуги;

–       приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.

8.4   В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца.

8.5   В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

8.6   За всички останали потребими стоки потребителят има право на отказ само в момента на доставката на стоката до потребителя.

 

   ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА Shop24

 9.1   Shop24 не носи отговорност за евентуално възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до сайта или данните от него да бъдат пренесени на персоналния компютър на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта.

9.2   Shop24 не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие несъвместимост и/или неправилна експлоатация на ползваното от потребителя оборудване.

9.3   Shop24 се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни. Представената на сайта информация има за цел улесняването на потребителите при формиране на мнение за предлаганите продукти и не съставлява препоръка за закупуването им, гаранция за действието и ефекта от използването им. Shop24 не гарантира, че използваната информация е достоверна, доколкото същата може да бъде променена, опровергана или потвърдена от източниците, от които е получена или от други източници.

9.4   Shop24 не носи отговорност за съдържание, което при достъп до сайта става публично достояние и/или се предава конфиденциално. Отговорността за това се носи изцяло от потребителя, и/или трето лице, което е публикувало, изпратило или попълнило по друг начин сайта с това съдържание и/или по чието желание това съдържание е попълнено, включително и за грешки и пропуски в него.

9.5   Shop24 няма задължението да контролира съдържанието, което потребителите на сайта и/или трети лица попълват, изпращат и разпространяват при ползване на услугите и поради това не гарантира точността, целостта, верността или характера на това съдържание.

9.6   Shop24 не отговаря за съдържание на други страници, хиперлинкове, които са публикувани на shop24.bg.

9.7   При използването на услугите, потребителят може да получи достъп до съдържание, което има обиден, неморален или неприемлив характер. Shop24 не отговаря по какъвто и да е начин за наличието и/или достъпа на потребители до такова съдържание и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на получаването на достъп и/или използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез сайта.

9.8   В случаите, в които сайтът съдържа хиперлинкове, сочещи към други сайтове, Shop24 не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и произтеклите от посещението им вреди и/или пропуснати ползи.

9.9   Shop24 не носи отговорност за действията на други потребители, доставчици на услуги и лица. Shop24 не носи отговорност за получаването/не получаването от потребителя на поръчани от него продукти, в случаите, в които невъзможността поръчката да бъде изпълнена не се дължи на виновни действия на Shop24.

 

    ПРАВА НА Shop24 ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

10. Shop24 има изключително право, по своя преценка, едностранно да променя правилата за достъп и ползване на Сайта и/или предоставяните чрез него услуги.

11. Shop24 има изключителното право, по своя преценка, да ограничава и/или прекратява достъпа до сайта и предлаганите от него услуги на потребители, както и да заличава публикувана от тях информация, в случаите, в които със своите действия те са нанесли или са създали възможност да бъдат нанесени вреди на потребители на сайта и/или на Shop24.

12. Shop24 има право свободно и по своя преценка да изпраща на всеки потребител системни съобщения, както и маркетингови и рекламни съобщения, в случай че те изрично не заявят нежеланието си за това.

13. Shop24 има изключителното право да променя (включително да заличава) публикуваното в сайта съдържание, оформлението на самия сайт и домейна, чрез който той е достъпен в Интернет.

 

              ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 14. Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на shop24.bg и Shop24. При достъп до сайта и/или използване на услугите, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други разпоредби на българското и международното законодателства, дори последните да не са упоменати в настоящите условия. Цялата информация, съставянето и подредбата на shop24.bg, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от закона за Марките и географските означения. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на лицето, притежаващо авторските права; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването на информация под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или друга информационна среда; и всяка форма на комерсиално използване – е позволена единствено с изричното писмено съгласие на Shop24.

15. Shop24 има право едностранно, по своя преценка да променя настоящите общи условия. Промяната се довежда до знанието на потребителите чрез поставянето на съобщение за това в сайта, както и поместване на актуалния след промяната текст на общите условия, без да е необходимо изричното уведомяване на потребители

16. С осъществяване на достъп до сайта, разглеждането му и/или кликване върху която и да е хипервръзка, разположена на сървъра, на който той се намира, потребителят декларира, че е съгласен с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва, независимо от това, дали се ползва от някоя от предоставяните от сайта услуги.

 

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(„Политика за поверителност“)

 

    Добре дошли в www.shop24.bg („shop24.bg”, „Уеб сайтът“ ) Интернет магазин за хранителни и домакински стоки, който е собственост на „Гарант строй“ ООД.

Когато използвате услугите ни, вие ни доверявате информацията си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме информацията ви и да ви предоставим пълен контрол.

    Моля да прочетете тази Политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, свържете се с нас на телефон +359 894 24 24 72 или използвайте формата за контакт на сайта. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, не използвате този уеб сайт.

 "Гарант строй" ООД  зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани във връзка с предоставяни от дружеството услуги.

 Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

 Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уеб сайт: www.shop24.bg.

    Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на shop24.bg. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни, за какви цели я използваме, как можете да актуализирате, управлявате и изтривате Вашата информация, и какви са правата Ви като субект на личните данни.

    Използвайки тази Интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването  на Вашите лични данни в съответствие с Политиката ни за поверителност.

    Личните данни се събират на основание съгласие на потребителя, което следва да бъде поискано и предоставено в електронен вид при регистрацията на сайта, а също така при извършване на всяка една поръчка.

 

           Администратор на лични данни

  "Гарант строй" ООД  (по-нататък наричано за краткост „Администратор“) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 817075225, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

  "Гарант строй" ООД   е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

  Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

  гр. Севлиево 5400, ул. „Никола Петков“ №45, телефон за контакти: +359 894 24 24 72 или използвайте формата за контакт на сайта.

 

           Надзорни органи

    Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg ;  Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

    Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

 

           Видове данни, за какви цели и на какво правно основание ги обработваме

 

  В зависимост от конкретните цели и основания Администраторът обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.

 

  1. Категории данни

 1.1.Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на Администратора и клиента:

–       имена(име и фамилия), адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;

–       имена(име и фамилия), адрес, телефон и адрес на електронната поща на посочени от Вас лица за контакт на Ваш пълномощник, служител или др. лице, което сте упълномощили да Ви представлява пред Администратора във връзка с изпълнение на договора;

–       данни, събирани при плащане, направено към Администратора.

 

1.2.Данни, изготвени и генерирани от Администратора в процеса на предоставяне на услугите:

–       номер на договор, номер на товарителница, клиентски номер и др. подобни;

–       данни, необходими за изготвяне на фактури, стойност на ползваните услуги;

–       информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;

–       информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване

–       на услугите;

–       IP адрес при посещение на уебсайта ни;

–       вид на устройството, от което е осъществен достъп до сайта ни, неговата операционна система и вид на използвания браузър;

–       конкретните действия, които предприемате, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;

–       дата и време на посещенията;

–       информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително изпратени писма на електронна поща, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

 

1.3.Администраторът не събира и не обработва специални категории (чувствителни данни)   лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.

      2. Цели и правни основания за обработване на личните данни

2.1.Администраторът събира и обработва личните данни, които са предоставени директно от Вас само за следните цели, а именно:

–       с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и идентифициране на  бъдещите и настоящи клиенти;

–       за осъществяване на контакт с Вас чрез email;

–       за изпълнение на задължения по договор;

–       за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;

–       счетоводни цели;

–       статистически цели.

 

2.2.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни, които са събрани автоматично за следните цели, а именно:

–       подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;

–       изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван.

2.3.Администраторът няма право да използва събраните личните данни за други цели, освен посочените в този раздел от настоящата Политика за поверителност. Той не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.

      

       3. Принципи при обработка на личните данни

      Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни, а именно:

–       Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;

–       Личните данни се събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

–       Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

–       Личните данни са точни и се поддържт в актуален вид;

–       Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

–       Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

       4.Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни

4.1. Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на физическите лица, за които се отнасят данните.

4.2. Други администратори на лични данни, на които Администраторът предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

–       компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като съдебни и различни надзорни/регулаторни държавни органи;

–       на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на дейностите на Администратора или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни;

–       куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени от shop24.bg стоки;

–       счетоводна фирма, обслужваща дейността на Администратора;

–       лица, които по възлагане на Администратора поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

–       банките и други разплащателни фирми, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

–       лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

–       лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, свързани с дейността ни.

 

       5. Обработване на лични данни

5.1. Администраторът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

5.2. Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно или чрез възлагане на счетоводна фирма, обработваща данните от името на Администратора.

 

       6. Защита на лични данни

    За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

6.1.Полагаме големи усилия да защитим вас и shop24.bg от неупълномощен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, като за целта:

–       Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до базата данни на уеб сайта ни.

–       Достъпът до личната информация е ограничен само до служителите, подизпълнителите и представителите на shop24.bg, които се нуждаят от нея, за да я обработват. Всеки, който има такъв достъп, е обвързан със строги договорни задължения за спазване на конфиденциалност, неизпълнението на които може да доведе до дисциплинарни наказания или прекратяване на взаимоотношенията.

–       Цялата лична информация, която физическото лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри.

6.2.При упражняване на правото на достъп от физическото лице, исканата информация се предоставя на e-mail адреса, с който е регистрирано лицето.

6.3.Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Администраторът отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни.

6.4.В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

6.5.Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът без ненужно забавяне, съобщава на субекта за нарушението.

6.6.Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

6.7.За осигуряване на високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта ние използваме защитена връзката за предаване на данните(криптиране).

6.8.Осигуряването на защитата на личните Ви данни е и Ваша отговорност. При ползване на обществени и технически и програмни средства, които не са Ваша собственост, за достъп до shop24.bg, след приключване на престоя си на този сайт(а и във всеки един сайт, където използвате идентификация за вход) да се уверите, че сте затворили потребителската си сесия.

6.9.Вие трябва да ни информирате, ако Вашето клиентско име или парола са откраднати, изгубени или се използват против волята Ви. В такъв случай ние ще анулираме Вашия профил, за да предотвратим злоупотреби.

 

       7. Срок на съхранение на  личните Ви данни

 7.1.Личните данни, обработвани с цел правилното функциониране на shop24.bg се съхраняват 5 години от последното Ви активно действие в сайта.

7.2.Личните данни,   обработвани   с   цел   издаване   на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол се съхраняват 5 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

 

        8. Вашите права във връзка с обработването на личните данни

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

–       да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от Администратора информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;

–       да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;

–       да възразите пред Администратора по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

–       да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие;

–       да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата Ви са засегнати.

 

        9. Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни

Личните данни, които се изискват да се предоставят от Вас, са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на изискваните лични данни е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:

–       Администраторът няма да бъде в състояние да предостави желаната от Вас услуга;

–       Администраторът няма да може да Ви отговори при получаване на запитване във формата за контакт.

 

 

      ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

       10. С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“(cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

       10.1.Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:

–       Системно необходими бисквитки - Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

–       Бисквитки за функционалност - Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

–       Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама - Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

 

       10.2.Shop24 използва „бисквитки“ на Google Анализ, които са аналитични „бисквитки“. Благодарение на тях събираме анонимна информация за това как посетителите използват уебсайта ни. Те ни предоставят информация за времето и продължителността на ползване на уебсайта ни, както и за начина, по който посетителите навигират в него. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни. Shop24 използва „бисквитки“ чрез платформата на Google Анализ и за събиране на демографски и базирани на интереси статистически данни, като отчетите (отчетите за ефективността по демографски признак и интереси) са обобщени и не идентифицират индивидуалния потребител.

       10.3.Информацията, събрана от „бисквитки“ на Google Анализ на нашия уебсайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google. За повече информация относно Google Анализ, моля кликнете върху следния линк (моля, имайте предвид, че това ще Ви отведе на друга страница, различна от уебсайта на Shop24).

       10.4.Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

 

      Линкове 

      11.Сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

 

 

      Тази Политика за поверителност последно е осъвременена на 6 май 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.